• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка соціального педагога

Сторінка соціального педагога

Конфлікт

Міжособистісні стосунки в сфері педагогічної взаємодії

План

1. Особливості спілкування

2. Комунікація та її види

3. Конфлікт. Класифікація конфліктів

4. Функції конфліктів

5. Причини виникнення конфліктів

6. Етапи розвитку конфлікту:

7. Стилі поведінки людей в конфліктних ситуаціях

8. Етапи розв'язання конфліктів

1. Особливості спілкування

Спілкуючись один з одним, ми навіть не замислюємось над тим, скільки факторів та нюансів впливають на процес спілкування. Не можна забувати про колосальне значення спілкування в загальній системі показників культури людей.

Спілкування – це складний, багатоплановий процес становлення і розвитку контактів між людьми, який породжується потребами людей у спільній діяльності, що є обміном інформацією, розробкою плану взаємодії, сприйняття і розуміння іншої людини. У психології говорять про 3 сторони спілкування:

- комунікативну (обмін інформацією між людьми);

- інтерактивну ( організацію взаємодії між людьми: узгодження спільних дій, розподіл функцій, вміння вплинути на настрій, поведінку, переконання співрозмовника);

- перцептивну (процес сприйняття партнерами один одного під час спілкування та встановлення на цій підставі порозуміння між ними).

Ці сторони спілкування тісно переплітаються між собою, доповнюють одна одну і складають процес спілкування в цілому.

Спілкування є:

- вербальне ( за допомогою мовлення: слова, інтонації, тембру, висоти, тональності голосу, темпу мови, дикції);

- невербальне ( за допомогою жестів, міміки)

2. Комунікація та її види

Сьогодні поряд з терміном «спілкування» вживається поняття «комунікація». На думку багатьох учених, комунікація – більш широке за об’ємом поняття.

Комунікація ( з латинської - «роблю загальним, зв’язую) – «передача інформації від одного джерела до іншого», «канал, який з’єднує учасників обміну інформацією», «взаємодія, за допомогою якої інформацію передають і приймають, процес передачі та прийому інформації».

В.І.Курбатов дав характеристику різновидам комунікації:

· Розмова – це завжди комунікація, це контактний метод.

Структура ситуаційного контакту представлена так:

- звернення;

- запит, питання;

- відповідь;

- узгоджені дії, ситуації.

-

· Бесіда – форма комунікації між двома суб’єктами. Успішність її залежить від того, скільки та яку інформацію зможе одержати спеціаліст про співбесідника.

* Кроки бесіди:

- визначити чітку мету розмови;

- визначитись з учасниками бесіди;

- з’ясувати позиції учасників;

- розкрити спільну. Бажану мету і шляхи її досягнення;

- управляти ходом бесіди і корегувати, спрямовувати комунікативний процес;

- оцінювати та характеризувати особливості взаємодії і процес пошуку спільного рішення.

-

· Суперечка – як вид ділового спілкування широко застосовується під час обговорення питань, що потребують узгодження полярних аспектів. Під час суперечки відбувається обмін думками, який має конфліктний характер.

Основними характеристиками суперечки є:

- структура (характеризується наявністю принаймні двох суб’єктів (пропонента та опонента), спірного питання , процесу суперечки (аргументи і контраргументи);

- суб’єкти суперечки (рівнозначні за своєю роллю, мірою активності, обміном думками);

- предмет суперечки (кожна сторона має свою думку, яка називається опозицією або тезою);

- позиції сторін (завжди полярні, мають відкрито негативний характер);

- процедура обміну думками (виражається у боротьбі думок);

- характер обговорення (часто набуває рис неприйняття, відхиляння альтернативних варіантів, перте наполягання на власній точці зору);

- предметне поле обговорення (зазвичай не буває чітко визначеним);

- регламентування суперечки (вона не регламентована ні у процедурних, ні у просторових, ні у часових відносинах).

-

· Дискусія як вид комунікації не веде до конфлікту, не роз’єднує, а об’єднує. Дискусія прагне до всебічного обговорення її предмета. Основні риси дискусії:

- організованість;

- упорядкованість;

- колективна діяльність;

- регламентованість;

- всебічний аналіз;

- формування спільної думки.

-

· Полеміка як вид комунікації характеризується такими рисами:

- полеміка – це боротьба, конфлікт думок;

- конфлікт думок особистих суджень про спірне питання);

- смисл полеміки виражається у формі протиріччя;

- збереження позитивних моментів суджень протилежної сторони;

- полеміка – організована, регламентована;

- протікає у формі конференцій, симпозіумів, «круглого столу», політичного діалогу;

-

· Диспут – різновид ділового обговорення та спілкування .

Риси диспуту:

- публічність;

- предметом є публічна, наукова, суспільно значима проблема;

- відбувається у формі обговорення; публічний захист тез, проектів тощо;

- диспут затверджує позиції учасників.

-

· Переговори – процес цілеспрямованого та орієнтованого на досягнення необхідних результатів ділового спілкування у формі діалогу.

Алгоритм переговорів:

- привітання;

- ознайомлення усіх учасників з метою переговорів;

- з’ясування позицій сторін;

- ведення діалогу;

- пошук спільних рішень, шляхів вирішення проблеми, досягнення консенсусу;

- завершення та підготовка документа;

- детальний аналіз результатів.

3. Конфлікт. Класифікація конфліктів

• КОНФЛІКТ (від лат. сonflictus – зіткнення)- це суперечність, протиріччя, що виникає між людьми у зв'язку з вирішенням питань соціального та особистого життя

Класифікація конфліктів

За тривалістю :

• Довготривалі

• Короткотривалі

За кількістю учасників у конфлікті:

• внутрішньоособистісний

• міжособистісний

• між особистістю і групою

• міжгруповий

• 1. Внутрішньоособовий конфлікт. Боротьба, протиріччя у самій людині між внутрішніми тенденціями особистості й можливостями їхнього задоволення, що супроводжуються емоційною напругою

• Мотиваційний

• Моральний

• Нереалізованого бажання

• Рольовий

• Адаптаційний

• Неадекватної самооцінки

• “хочу й хочу”

• “хочу й треба”

• “хочу й можу”

• “треба й треба”

• “треба й можу”

• “можу й можу”

• 2. Міжособистісний конфлікт, (діадний).

• Конфлікт, де в ролі учасників постають дві особи, кожна з яких є суб'єктом - носієм певних цінностей, інтересів та думок. Відрізняється емоційною запальністю та напруженістю і перебігає, як правило, у відкритій формі. Найчастіше він виникає на грунті особистих симпатій-антипатій. Інколи особиста антипатія неправомірно переноситься на розв'язання ділових питань і, навпаки, об'єктивне протиріччя виробничих питань набуває неправомірного особистісного забарвлення.

• В організації найчастіше це боротьба керівників за обмежені ресурси, капітал чи робочу силу, за використання певного обладнання, за схвалення певних ідей.

• Міжособовий конфлікт виявляється також як зіткнення особистостей. Виникає при будь-якому розподілі: повноважень, ресурсів, робіт, обов'язків, завдань, активів, пільг, винагород; а також через несхожість характерів, знань, запитів, кваліфікації, можливостей, кругозору, кола інтересів, ставлення до праці та психологічної сумісності людей, що працюють разом. Люди з різними рисами характеру, поглядами та цінностями інколи просто не в змозі співіснувати. Як правило, погляди і цілі таких людей дуже відрізняються.

Види міжособистісних конфліктів

• Мотиваційний (усвідомлена несумісність намірів та інтересів людей);

• Когнітивний (несумісність знань, уявлень, пізнавальних стратегій протидіючих сторін)

За напрямом комунікації міжособистісні
конфлікти бувають

• Горизонтальні (Між членами колективу, які рівні за соціальним, професійним, віковим чи іншим статусом)

• Вертикальні (Беруть участь особи, що перебувають у підпорядкуванні одне одному: між підлеглим і керівником, між старшим і молодшим, між вчителем і учнем)

• Змішані (Представлені й “вертикальні”, й “горизонтальні” складові )

• 3. Конфлікт між особистістю і групою. Особистість займає позицію, що відрізняється від позиції групи ( групових норм, стандартних правил поведінки)

• 4. Міжгруповий конфлікт. Конфліктуючими сторонами виступають соціальні групи, які переслідують несумісні цілі та своїми практичними діями перешкоджають одне одному.

Типи міжгрупових конфліктів:

• Групові ( між неформальними малими групами);

• Конфлікти в організаціях (конфліктуючими сторонами є групи-колективи однієї організації);

• Міжгрупові конфлікти між великими групами (соціальними, політичними, культурними)

З точки зору причин конфлікту:

• Конфлікт цілей. Учасники конфлікту по-різному уявляють бажаний стан об'єкта в майбутньому

• Конфлікт пізнання. Учасники розходяться в поглядах, ідеях і думках щодо вирішення проблеми

• Конфлікт почуттів. В основі ставлень учасників один до одного лежать різні почуття та емоції

За відкритістю:

• Відкриті (лежать на поверхні , їх можна побачити);

• Приховані (закриті від погляду спостерігача, розпізнаються за напруженістю у стосунках, зміною ставлення до діяльності, зміною в поведінці

4. Функції конфліктів:

Позитивні (конструктивні).

• Прискорює процес самоусвідомлення

• Сприяє формуванню цінностей

• Сприяє об'єднанню учасників всередині групи

• Розряджає чи відсуває на ІІ план інші конфлікти

• Розставляє пріоритети

• Змушує переглянути точки зору

• Веде до виникнення робочих контактів

• Стимулює розробку систем вирішення конфліктів

• Служить конструктивному вивільненню емоцій

Негативні (деструктивні):

• Загрожує інтересам сторін

• Міняє пріоритети

• Заважає процесу формування союзів

• Перешкоджає швидким змінам

• Призводить до втрати підтримки

• Ставить людей у залежність від їх публічних заяв

• Підриває довіру

• Призводить до розірвання відносин

• Має тенденцію до поглиблення й розширення

• Призводить до насильства, самотності, згуби

5. Причини конфліктів

Інформаційні фактори . Це інформація, що прийнятна для однієї сторони і неприйнятна для іншої сторони (статус, роль і права, вік,частота й інтенсивність контактів, система безпеки, заохочення, покарання, рівність і доступність)

Фактори відносин. Взаємодія чи її відсутність між сторонами (добровільність, важливість, тривалість відносин, історія відносин, внесок сторін у відносини, виконання обіцянок, негативний осад від минулих конфліктів)

Поведінкові фактори. Поведінка зачіпає наші цінності або цінності тих, хто нам небайдужий; загрожує нашій безпеці; часто відволікає нас; спричиняє стрес, дискомфорт, страх; не виправдовує позитивних очікувань; є результатом конфліктів у минулому)

6. Етапи розвитку конфлікту:

• 1. Усвідомлення конфліктуючими сторонами своїх інтересів

2. Інцидент (збіг обставин, що є мотивом для початку безпосередньої

сутички)

3. Конфліктна взаємодія або конфлікт( розростання і поглиблення

конфлікту: випливають приховані причини, нові претензії)

4. Вирішення конфлікту

5. Постконфлікт

Формула конфлікту

Конфлікт = проблема + конфліктна ситуація + учасники конфлікту + інцидент

7. Стилі поведінки людей в конфліктних ситуаціях

• Уникнення - Учасники конфлікту не наполягають на власній позиції або позиції інших

• Пристосування - Учасники конфлікту поступаються перед вимогами інших

• Конкуренція - Кожен із учасників домагається задовольнити свої потреби і наполягає на своїй позиції, заперечуючи позиції інших (“Сильний завжди має рацію”)

• Компроміс - Однаково враховані позиції учасників конфлікту, проте потреби обох сторін задоволені лише частково. Компроміс ніколи повністю не може задовольнити потреби конфліктуючих сторін –(“Я поступлюсь тобі в чомусь, а ти мені – в іншому”)

• Співпраця - Учасники конфлікту з повагою ставляться як до своєї позиції, так і до позиції інших. Обидві сторони готові співпрацювати, щоб знайти спільне рішення, яке максимально задовольнить інтереси кожного (“Власна перемога – перемога опонента”)

Критерії конфліктної особистості

• Неадекватна оцінка своїх можливостей і здібностей

• Прагнення бути лідером завжди і всюди при будь-яких обставинах

• Небажання переборювати застарілі традиції й пізнавати нове

• Зайва принциповість і прямолінійність у висловленнях і судженнях

• Постійний стан тривожності, впертості, дратівливості

Переконання , які ведуть до розв'язання конфлікту без агресії:

• Незалежно від того, як складеться ситуація, мене ніщо не змусить застосувати силу!

• Я можу сказати про те, що я хочу, що мені потрібно, що я відчуваю

• Я можу змиритися з тим, що не завжди отримуватиму те, що мені хочеться. На цій планеті, крім мене, живуть й інші люди!

• Моє головне завдання – досягнути взаєморозуміння і розв'язати проблеми, що виникли, а не змагатися і перемагати.

8. Етапи розв'язання конфліктів

• 1. Окреслення основної проблеми.

• 2. Партнерам слід усвідомити точки дотику й розбіжності між ними

• 3. Визначення причини конфлікту

• 4. Пошук можливих шляхів розв'язання конфлікту

• 5. Спільне рішення про вихід із конфлікту

• 6. Реалізація спільно наміченого способу розв'язання конфлікту, оцінювання ефективності зусиль, використаних для розв'язання конфлікту

Тренінг для вчителів на тему: «Спілкування – це…»

Мета: допомогти молодим вчителям набути впевненості в собі й відчути себе

частиною колективу; згуртувати колектив для роботи в групах; створити умови

для звернення учасників до свого досвіду спілкування;

підвищити рівень соціально-комунікативної активності, розвивати навички

ефективного спілкування; сприяти піднесеному настрою.

1. «Асоціація»

Написати на аркуші те ім’я, яким би ви хотіли, що вас називали зараз на тренінгу. Зобразити, з чим асоціюється ваш настрій в даний час. Презентувати себе.

2. Інформаційне повідомлення

Сьогодні ми проведемо нашу зустріч в формі тренінгу. Тренінг – це навчання та обмін досвідом. Він передбачає можливість присутніх поділитися і обмінятися своїм досвідом та знаннями, а також попрацювати разом у пошуку вирішення завдань та проблем. Ця чудова форма для налагодження спілкування та профілактики конфліктів у шкільному середовищі.

Адже, не секрет, що між будь-якими людьми бувають непорозуміння. «В лісі лист, а у світі люди одне на одного не схожі». Можливо, це є одною із причин виникнення непорозумінь?

Люди різні, з різним досвідом, різними переконаннями, принципами, що інколи заважає бачити іншу людину, розуміти її почуття й інтереси.

Сьогоднішній тренінг буде присвячено навичкам бачити і чути іншу людину, прислухатися до її думки, а також вдосконаленню вміння спілкуватися і взаємодіяти з іншими.

3. Тренінгова форма роботи вимагає довіри кожного з учасників до групи, тому потрібно виробити спільні правила роботи в групі, щоб всім було комфортно. Чи є якісь пропозиції? (запис на плакаті)

Я пропоную ще додати такі правила: правило вільної ноги, піднятої руки, беззвучний режим телефону, бути тут і зараз, добровільна участь, не критикуємо, говоримо тільки від свого імені, конфіденційність.

Якщо ви підтримуєте такі правила роботи, прошу похлопати в долоні. Дякую. Правила прийнято і кожен має їх дотримуватися задля комфорту свого та оточуючих.

4. «Дерево очікувань»

Записати свої очікування і сподівання щодо тренінгового заняття. Що б ви хотіли отримати від нього?

5. Що таке спілкування на ваш погляд і для вас особисто? Які асоціації виникають при цьому слові? (запис на дошці)

6. Об’єднання на 3 підгрупи. «Створення моделей спілкування». Презентація своїх моделей.

7. Рольова гра «Вітром здуло». Ведучий стоїть перед групою (всі інші сидять на своїх стільцях) і говорить: «Вітром здуло тих, у кого чорний одяг. Ваше завдання: пересісти на інше місце, але не по сусідству зі своїм стільцем.

8. «Метаморфоза». Кожна група віддає свою модель спілкування за часовою стрілкою іншій групі. Завдання: зобразіть, виходячи із конкретної моделі, які чинники і фактори можуть негативно впливати на спілкування, що може його зруйнувати? Презентація перетворених моделей.

Повертаємо моделі власникам.

Обговорення

- Які емоції були у вас, коли ви створювали свою модель?

- Чи були у вашій групі якісь забруднення?

- Що вам найбільше сподобалось у вашій моделі?

- Чи повністю ви реалізували свої задуми щодо моделі? Чому?

- Вам подобалось її творити? З чим можна порівняти цей процес?

- Що ви відчували, коли до ваших рук потрапила чужа модель?

- З якими почуттями ви впливали на іншу модель? Чому ?

- А що ви відчули, коли ваша «виправлена» модель повернулась до вас?

- Які переважали при цьому емоції та бажання?

- А чи можна відновити кожну з моделей так, щоб вона була такою, як на початковому етапі, до метаморфози?

- До чого може призвести така ситуація а реальному житті?

9. Плакат: «Спілкування – це взаємодія двох чи більше людей, складовими (метою) якої є обмін інформацією, задоволення потреби людини в контакті»

10. Вправа «Перебудова». Всі розходяться по кімнаті і рухаються хаотично. За сигналом потрібно створити пару із найближче стоячою до вас людиною, взявшись за руки. Потім виконати інструкцію:

- стати обличчям один до одного;

- взятися за дві руки;

- стати на носочки, при цьому підняти руки вгору;

- стати на п’ятки, повернутися спиною один до одного;

- взятися за дві руки;

- нахилитися в одну сторону, а тепер в іншу;

- нахилитися вперед-назад;

- повернулися обличчям один до одного, хлопнули 3 рази в долоні один одного;

- посміхнулися;

- розійшлися.

11. «Застигла історія»

Зображення дається на кожну групу різне. Група розглядає, обговорює, як можна створити скульптуру. Створює скульптуру. Кожен з учасників записує свій здогад інформації. Потім виходить мистецтвознавець із групи і за допомогою міміки і жестів передає всю інформацію. Глядачі знову поповнюють свою інформацію на листочках. Потім бажаючі можуть описати історію, яка виникла в їхній уяві. Під кінець показ зображення.

Обговорення

- Які почуття викликало у вас це завдання?

- Що було важче: сприймати, відтворювати чи передавати інформацію? Чому?

- Що відчували наші скульптурні герої?

- Що було для вас найважчим?

- Які емоції переважали в мистецтвознавця?

- Що було для вас найважчим?

- Що відчували спостерігачі? Що було для вас найважчим?

- Чи повністю була відтворена інформація? Чому?

- Чи відразу ви зрозуміли, про що була інформація? Що допомогло?

- Що допомогло правильно зрозуміти мистецтвознавця?

- Чи допомагала вам правильно зрозуміти інформацію поза, вираз обличчя, міміка, жести мистецтвознавця?

- Коли ви змогли повністю розкрити зміст інформації?

- Чи стикалися ви в житті з такими ситуаціями?

- До чого може призвести така ситуація в реальному житті?

12. «Стіна непорозуміння». Якими б ви хотіли бачити себе в спілкуванні? Можливо, ви відчуваєте в собі недолік якихось якостей, які б допомагали вам в спілкуванні, чи можливо, що потрібно відновити чи поповнити в собі, щоб відчувати себе комфортно між людьми і людям також було комфортно з вами та спілкування було ефективним.

13. «Дерево очікувань»

- Чи здійснилися ваші очікування та сподівання?

- Якщо так, то відшукайте своє яблучко і покладіть його в корзину.

- Якщо ваші очікування розбилися, то ваше яблучко упало на землю і в майбутньому зникне.

14. «Комплімент по колу». М’яка іграшка.

15. Обговорення заняття:

- Як ви зараз себе почуваєте?

- Чи змінився ваш настрій? В яку сторону?

- Чи були труднощі у виконанні завдань? Які саме?

- Що вам було робити приємно?

- Які почуття переважали у вас, коли ви видозмінювали чужу модель спілкування?

- Як ви думаєте, для чого я провела цей тренінг?

- Якої я хотіла досягнути мети, на вашу думку?

- Що вам не сподобалося на нашому занятті?

- Що сподобалося?

- Чи змогли б ви використати один з елементів тренінгу на своїй практиці в роботі з дітьми та батьками?

- Чи буде він ефективним та доцільним?

- Чи зацікавлені ви в активній участі в тренінгах для вчителів?

- З якої проблеми ви хотіли б відвідати тренінг?

16. Дякую всім за увагу та співпрацю!

Кiлькiсть переглядiв: 115

Коментарi